Reklamace a záruka

Reklamace a záruka

Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím/používáním zboží nebo jeho nevhodným skladováním.

Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl, nebo že došlo k mechanickému poškození zboží.

Potvrzení záruky a daňový doklad

Daňový doklad (faktura) a záruční list jsou přiloženy k obsahu zásilky. Pokud záruční list přiložen není, znamená to, že ho výrobce neposkytl. V tom případě postačí pro reklamaci zboží faktura.

Postup při reklamaci

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem na adrese pavel.cykloop@gmail.com

Obratem po obdržení oznámení o závadách podle tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

Náklady na dopravu do servisního střediska hradí kupující. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu, popřípadě záruční list.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. 

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním.